TRADING 212 UK LIMITED UMOWA Z KLIENTEM

Dla własnego dobra i ochrony należy uważnie przeczytać niniejszą Umowę z Klientem oraz wszelką inną dostarczoną Państwu dokumentację przed założeniem konta. Jeśli nie rozumieją Państwo któregoś punktu lub nie są pewni co do charakteru istniejącego ryzyka, proszę poprosić o dodatkowe informacje.

1. Wprowadzenie

1.1. Wszelkie odniesienia w niniejszej Umowie do “my”, “nasze” i “nas” dotyczą Trading 212 UK Ltd. (Trading 212). Wszelkie odniesienia do “Państwo”, “Państwa” i “Klient” oznaczają Państwa jako klienta naszych usług na mocy niniejszej Umowy z Klientem.

1.2. Działamy na podstawie zezwolenia i podlegamy nadzorowi brytyjskiego Urzędu ds. Prowadzenia Operacji Finansowych (Financial Conduct Authority - “FCA”), w którego rejestrze figurujemy pod numerem 609146. Informację tę można sprawdzić w Rejestrze Usług Finansowych na stronie FCA http://www.fsa.gov.uk/register/home.do lub kontaktując się z FCA pod numerem 0800 111 6768. Siedziba FCA mieści się pod adresem: 25 The North Colonnade, Canary Wharf, London, E14 5HS. Odniesienia do FCA obejmują każdego następcę, organ zarządzający lub regulacyjny, który może zastąpić lub przejąć dowolną z funkcji FCA.

1.3. Nasza siedziba mieści się pod adresem: 43-45 Dorset Street, London, W1U 7NA. Jesteśmy rejestrowani w Anglii i Walii pod numerem 08590005, a działalność prowadzimy pod nazwą „Trading 212”.

1.4. Prosimy o uważne zapoznanie się z treścią Umowy z Klientem przed otwarciem u nas konta. Należy mieć świadomość, że otwierając u nas konto zgadzają się Państwo na prawne związanie Umową z Klientem.

1.5. Mogą Państwo zaakceptować Umowę z Klientem na naszej stronie internetowej, zaznaczając okienko z oświadczeniem, że zapoznali się Państwo, przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na jej warunki. Jeśli odmówią Państwo zaakceptowania Umowy z Klientem, założenie konta nie będzie możliwe.

2. Definicje

2.1. Słowa i wyrażenia mają następujące znaczenie:

Konto” oznacza konto otwarte w Trading 212 w imieniu Klienta, które służy dokonywaniu transakcji kontraktami CFD dla Par walutowych, Akcji, Indeksów i Kontraktów terminowych. Wszelkie działania na tym koncie mogą być dokonywane tylko na podstawie postanowień niniejszej Umowy;

Kontrakt” ma znaczenie określone w punkcie 3.1;

Osoba uprawniona” oznacza jedną lub więcej osób uprawnionych przez Klienta zgodnie z załączoną listą, do wydawania instrukcji Trading 212 na mocy postanowień punktu 10;

Kryptowaluta” oznacza jakąkolwiek wirtualną walutę cyfrową, wykorzystywaną jako instrument bazowy, na podstawie którego zawierany jest kontrakt różnic kursowych;

Para walutowa” oznacza instrument spekulacyjny na rynkach walutowych. Para walutowa to korelacja pomiędzy walutami dwóch krajów, np. EUR/USD i jest opisana w punkcie 15.1;

Kontrakt na różnicę”, lub “CFD” jako skrót, ma znaczenie określone w punkcie 16.1;

Uprawniony kontrahent” oznacza uprawnionego kontrahenta zgodnie z definicją zawartą w Przepisach FCA;

Regulamin FCA” oznacza Zbiór zasad i wytycznych (Handbook of Rules and Guidance) brytyjskiego Urzędu ds. Prowadzenia Operacji Finansowych (FCA) wraz z wprowadzanymi do niego zmianami i/lub aktualizacjami;

"Instrument finansowy" ma znaczenie określone w Regulaminie FCA, który obejmuje Kontrakty na różnice odnoszące się do Par walutowych, Akcji, Indeksów, Kontraktów terminowych i Towarów, jak również inne kontrakty pochodne;

Kontrakt terminowy (futures)” oznacza kontrakt na różnicę w oparciu o kontrakt futures będący przedmiotem obrotu giełdowego. Każdy kontrakt terminowy wygasa w określonym terminie ważności.

Indeks” oznacza kontrakt na różnicę ustalony na podstawie indeksu giełdowego, a „Indeksy” należy rozumieć odpowiednio;

Swap odsetkowy” oznacza wypłatę odsetek, które są płatne na rzecz lub otrzymywane przez klienta za utrzymywanie otwartych pozycji przez noc.

Pozycja długa” oznacza zakup instrumentu finansowego przez Klienta;

Wyraźny błąd” oznacza oczywisty błąd zawarty w wycenie instrumentów finansowych, znacząco odbiegający od ogólnej ceny rynkowej, który powstaje w wyniku błędu systemowego lub technicznego.

Godziny handlu” oznacza przedział czasowy, w którym odbywa się handel na rynkach finansowych zgodnie z informacją na naszej stronie: www.trading212.com. Podczas godzin handlu Klient ma prawo składać zamówienia na handel instrumentami finansowymi, które w danym momencie są otwarte;

Minimalne zamówienie” oznacza minimalną liczbę jednostek instrumentu finansowego, dla których przedstawiamy wycenę;

Zamówienie” oznacza instrukcję kupna lub sprzedaży złożoną przez Klienta za pośrednictwem konta na Platformie transakcyjnej lub telefonicznie;

Klient profesjonalny” oznacza to klient profesionalny zdefinioway w Zasadach FCA;

Strefy cen zakazanych” oznacza strefy czasowe, które nie pozwalają Klientowi na handel;

Klient detaliczny” oznacza to klient indywidualny zdefinioway w Zasadach FCA;

Skalpowanie” oznacza rodzaj handlu spekulacyjnego, w którym otwieranie i zamykanie pozycji odbywa się w bardzo krótkim obrębie czasowym (na przykład w czasie 5 minut);

Usługi” oznacza usługi, które świadczymy w zakresie kontraktów CFD, jak określono w punkcie 4.1;

Pozycja krótka” oznacza sprzedaż instrumentu finansowego przez Klienta;

Akcja” oznacza akcję spółki publicznej, która jest zarejestrowana do handlu na zagranicznej giełdzie papierów wartościowych;

Tabela warunków i opłat” oznacza tabelę zatytułowaną „Warunki i opłaty” dostępną na naszej Stronie internetowej;

Platforma transakcyjna” oznacza elektroniczną platformę transakcyjną na naszej Stronie internetowej;

Strona internetowa” oznacza naszą stronę internetową www.trading212.com, www.trader.bg lub każdą inną stronę internetową będącą własnością Trading 212, do której Klient posiada dostęp;

Dzień roboczy” oznacza każdy dzień tygodnia oprócz soboty, niedzieli lub dni ustawowo wolnych od pracy w Londynie, Wielka Brytania.

2.2. Odniesienia do Regulaminu FCA i innych zasad, regulacji lub przepisów prawa zawarte w niniejszej Umowie odnoszą się do Regulaminu FCA, zasad, regulacji i przepisów prawa, które mogą być od czasu do czasu modyfikowane, poprawiane, weryfikowane lub zmieniane.

2.3. Odniesienia do punktów dotyczą punktów niniejszej Umowy.

2.4. Nagłówki stosuje się wyłącznie dla wygody i nie mają one wpływu na interpretację postanowień niniejszej Umowy.

2.5. Wszelkie słowa następujące po zwrotach w tym, w szczególności lub wszelkie podobne wyrażenia należy rozumieć jako przykładowe i nie ograniczają one sensu słów, które je poprzedzają.

3. Zakres niniejszej Umowy

3.1. Umowa między Trading 212 a Klientem obejmuje Umowę z Klientem, Tabelę warunków i opłat, Podstawowy Dokument Infornacyjny (PDI), Zawiadomienie dot. ujawnienia ryzyka, Politykę w zakresie konfliktów interesów, Politykę realizacji zamówień, Formularz zgłoszeniowy Klienta oraz wszelkie dodatkowe zasady i warunki wydawane przez Trading 212 (zwane dalej łącznie “Umową”).

3.2. Niniejsza Umowa ma zastosowanie wyłącznie do Usług i nie ma zastosowania do innych usług, które możemy świadczyć na rzecz Klienta.

4. Usługi

4.1. Świadczymy wyłącznie usługi w zakresie obsługi transakcji, które zostały uzgodnione na piśmie pomiędzy Trading 212 a Klientem (“Usługi”), mogące obejmować otrzymywanie, przekazywanie i realizację Zamówień na:

4.1.1. handel kontraktami na różnicę (CFD) dla Par walutowych;

4.1.2. handel kontraktami na różnicę (CFD) dla Akcji i Indeksów; 

4.1.3. handel kontraktami na różnicę (CFD) dla kontraktów terminowych i towarów oraz

4.1.4. handel kontraktami różnic kursowych (CFD) dla kryptowalut.

4.2. Usługi podlegają wszelkim limitom i ograniczeniom określonym w niniejszej Umowie i wymaganym przez statut, regulację, prawo lub rynek finansowy. Transakcje na kontrakty różnic kursowych (CFD) nie dają Klientowi żadnych praw, prawa głosu, prawa własności lub udziałów w żadnym bazowym instrumencie finansowym, ani też nie dają prawa i nie zobowiązują do nabycia, otrzymania, posiadania, głosowania, dostarczenia lub bezpośredniego uczestnictwa w działalności korporacyjnej, w odniesieniu do jakiegokolwiek bazowego instrumentu finansowego.

4.3. Świadczymy Usługi z zachowaniem należytej staranności i umiejętności, a Klient przyjmuje do wiadomości, że nie udzielamy jakichkolwiek porad na temat zasadności i właściwości zawarcia niniejszej Umowy lub Zamówienia. Nie udzielamy porad inwestycyjnych i nie ponosimy odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne Klienta. Możemy przekazywać Klientowi, za pośrednictwem Platformy transakcyjnej, ogólne informacje na wykresach, bieżącą informację o statusie instrumentu lub rynku, na którym odbywa się handel, kalendarz, wiadomości, analizy, materiały szkoleniowe (w tym szkolenie w formie filmów wideo), informacje o nastrojach rynkowych, wskaźniki techniczne i inne związane z tym informacje. Klient przyjmuje do wiadomości, że informacje te są dostarczane „tak jak są”, są wyłącznie informacjami ogólnymi i nie stanowią ani porady, ani rekomendacji do dokonania danych transakcji. Nasz personel nie powinien udzielać porad. W przypadku gdy któryś z naszych pracowników udziela porady, Klient zgadza się, że jest ona udzielana bez naszej wiedzy i upoważnienia.

4.4. Handel kontraktami na różnicę (CFD) wiąże się z wysokim ryzykiem finansowym. Klient może stracić wszystkie środki pieniężne znajdujące się na jego Koncie (patrz punkt 21 „Ostrzeżenia o ryzyku” poniżej). Klient gwarantuje, oświadcza i zobowiązuje się (obiecuje), że składa wszystkie Zamówienia na transakcje we własnym imieniu oraz na własny koszt i ryzyko. Klient potwierdza również, że rozumie, że jako Trading 212 działamy tylko na jego polecenie i nie udzielamy mu porad, i że odpowiedzialność za ustalenie, czy określona transakcja jest dla niego odpowiednia, spoczywa wyłącznie na nim i to Klient wedle własnej oceny sytuacji decyduje, czy ma dokonać czy też wstrzymać się od dokonania określonej transakcji lub też decyduje, w jaki sposób zabezpieczy się przed stratą lub jak osiągnie zysk.

4.5. Nie ponosimy odpowiedzialności za świadczenie jakiejkolwiek porady prawnej lub podatkowej w odniesieniu do Usług.

4.6. Otwieramy Konto w imieniu Klienta w euro (EUR), dolarach amerykańskich (USD) lub funtach brytyjskich (GBP). Klient może korzystać z Konta celem dokonywania transakcji po wpłaceniu przez niego na to Konto co najmniej kwoty określonej w Tabeli warunków i opłat.

4.7. Klient odnosi zyski lub ponosi straty w wyniku zrealizowanych Zamówień. Wszystkie zyski i straty są niezwłocznie przeliczane na walutę, w której zgodnie z zapisami w punkcie 4.6. zostało otwarte Konto.

4.8. Zamówienie Klienta zostaje uznane za złożone wyłącznie w momencie potwierdzenia przez nas jego otrzymania za pośrednictwem Platformy transakcyjnej lub telefonicznie.

4.9. Wszystkie transakcje będące przedmiotem niniejszej Umowy winny być dokonywane za pośrednictwem Konta Klienta. W ramach niniejszej Umowy gwarantujemy, że aktywa Klienta będą identyfikowane i przechowywane przez nas oddzielnie od naszych własnych aktywów, w tym za pośrednictwem Konta Klienta.

5. Przestrzeganie przepisów

5.1. Zgodnie z uregulowaniami prawnymi, dzielimy naszych Klientów na trzy główne kategorie: „uprawnieni kontrahenci”, „klienci profesjonalni” i „klienci detaliczni”. Traktujemy Klienta jako klienta detalicznego, zgodnie z Regulaminem FCA tak, aby Klient był objęty najwyższym poziomem ochrony regulacyjnej. Uprawnieni kontrahenci i klienci profesjonalni są uważani za bardziej doświadczonych, kompetentnych i wyspecjalizowanych oraz będących w stanie ocenić własne ryzyko, a zatem otrzymują niższy poziom ochrony regulacyjnej. Będąc klientem detalicznym, Klient może zażądać innej kategoryzacji niż ta, którą otrzymał. Należy pamiętać, że zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia wniosku o zmianę kategorii. Jeśli wniosek zostanie zatwierdzony, Klient może otrzymać niższy poziom ochrony regulacyjnej.

5.2. Oferowane przez Firmę usługi nie są odpowiednie dla każdego. Dlatego ustalony został rynek docelowy oraz zazwyczaj oczekuje się, że z usług będą korzystać Klienci, do których stosuje się jedna z poniższych charakterystyk: osoby, które są w stanie ponieść utratę 100% zainwestowanych środków; osoby, mające akceptowalny poziom wiedzy i/lub doświadczenia, aby zrozumieć cechy charakterystyczne kontraktów różnic kursowych (CFD) oraz ryzyka, związanego z handlem na margines; osoby mające wysoki stopień tolerancji dla ryzyka oraz osoby mające zamiar wykorzystać instrumenty będące przedmiotem obrotu handlowego do inwestycji krótkoterminowych, spekulacji, dywersyfikacji portfela, itp.

6. Prawa i obowiązki

6.1. Podczas godzin handlu, które zostały wskazane w punkcie 2.1. niniejszego Kontraktu, Klient ma prawo do otrzymywania wyceny, składania zamówień, otrzymywania informacji odnoście wykonanych transakcji i sprawdzania wyciągu ze swojego Konta.

6.2. Należy monitorować swoje otwarte pozycje uświadamiając sobie ryzyko poniesienia strat z ich działalności handlowej. Zapewniamy klientom detalicznym ujemną ochronę salda na ich kontach. O ile nie zostaniesz zakwalifikowany jako klient detaliczny, zastrzegamy sobie prawo do odzyskania ujemnego salda na Twoim koncie.

6.3. Zobowiązujemy się dostarczać Klientowi, za pośrednictwem Platformy transakcyjnej, rachunek i potwierdzenie jego transakcji, jak również stan konta i zapis wszystkich transakcji na Koncie Klienta. Klient jest zobligowany do sprawdzania rachunków elektronicznych otrzymywanych od nas i do poinformowania nas w przypadku wystąpienia jakiekolwiek nieścisłości.

6.4. Klient przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na rejestrowanie wszystkich Zamówień przekazywanych nam telefonicznie oraz późniejsze odtwarzanie nagrań w przypadku sporów pomiędzy Stronami.

6.5. Nie akceptujemy Zamówień na wykonanie transakcji gdy:

6.5.1. odpowiedni rynek jest zamknięty dla handlu;

6.5.2. Klient nie ma na swoim Koncie wystarczających środków pieniężnych na zrealizowanie transakcji; 

6.5.3. ma miejsce działanie opisane w punkcie 25 „Siła wyższa” lub

6.5.4. istnieje podejrzenie lub są dowody, że Klient działa na szkodę Trading 212;

6.5.5. zaistnieje podejrzenie, że Klient dopuszcza lub dopuścił się nieuczciwych praktyk i/lub zdobył i nadużył informacji wewnętrznej lub innej informacji chronionej prawnie lub obowiązujących praktyk rynkowych. W takim przypadku Firma zastrzega sobie prawo do niewykonywania zleceń Klienta i anulowania wszystkich transakcji, nawet w przypadku, gdy były już wcześniej zatwierdzone, bez wskazania przyczyn takiej decyzji. W tym przypadku Trading 212 ma również prawo do niewypłacania sum, znajdujących się na rachunku Klienta i otrzymanych w wyniku takich transakcji;

6.5.6. zostały stwierdzone poważne problemy techniczne, które utrudniają prawidłowe funkcjonowanie platformy transakcyjnej i/lub wystąpiło zjawisko wyraźnego błędu;

6.5.7. w przypadkach opisanych powyżej, Trading 212 nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, poniesione przez Klienta.

6.6. Klient przyjmuje do wiadomości fakt, że czasami mogą wystąpić problemy techniczne lub błędy związane z Platformą transakcyjną. W takich przypadkach Klient powinien natychmiast skontaktować się z nami i poprosić o informację odnośnie cen instrumentów lub złożyć zamówienie przez telefon.

6.7. Klient wyraża zgodę na realizację wszystkich jego Zamówień oczekujących (Zamówienia typu „Stop”) w innej cenie niż wskazana w przypadku wystąpienia mocnych wahań ceny instrumentu.

6.8. Podpisując umowę Klient powinien być poinformowany, że może zdarzyć się, że wyceny określonych instrumentów finansowych, do których ma dostęp za pośrednictwem platformy transakcyjnej, mogą zawierać wyraźny błąd w wyniku opóźnień lub błędów technicznych w odebraniu istotnych informacji, które mogą spowodować, że wycena będzie nieprawidłowa (błędna). Wszelkie powiadomienia ze strony Firmy o wystąpieniu wyraźnego błędu będą dokonywane w dobrej wierze i będą oparte na racjonalnej ocenie stosownych informacji.

6.9. Jeżeli okaże się, że wystąpił problem wyraźnego błędu w wycenie, Trading 212 zachowuje sobie prawo do anulowania zlecenia, złożonego na podstawie nieprawidłowej wyceny i związanych z tym konsekwencji, wyrażającymi się bądź w zysku, bądź w stracie poniesionej przez Klienta natychmiast po ustaleniu wystąpienia podobnego błędu. Trading 212 nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu poniesionej przez Klienta szkody i straty wynikającej z anulowania takiej transakcji, z wyjątkiem przypadków rażącego niedbalstwa lub winy ze swojej strony.

6.10. Firma zastrzega sobie prawo do zmiany według własnego uznania wymagań w zakresie wysokości obowiązującej sumy gwarancyjnej, swapów procentowych, prowizji, minimalnych i maksymalnych kwot transakcji, minimalnej i maksymalnej liczby jednostek każdego instrumentu finansowego i tym podobnych.

6.11. Firma zastrzega sobie również prawo do wprowadzania według własnego uznania nowych instrumentów finansowych do obrotu na platformie transakcyjnej, jak również do zawieszania i/lub usuwania z platformy transakcyjnej każdego instrumentu finansowego.

6.12. Zastrzegamy sobie prawo do zastosowania minimalnej kwoty wypłaty bez uprzedniego powiadomienia, zgodnie z naszym uznaniem. W takim przypadku minimalna kwota wypłaty wyniesie 100 funtów (lub odpowiednik tej kwoty w innej walucie).

7. Odpowiedzialność – należy zwrócić szczególnie uwagę na ten punkt

7.1. Świadczymy Usługi na rzecz Klienta z zachowaniem należytej staranności i umiejętności, ale nie gwarantujemy wyników lub rentowności jego inwestycji. Firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę dochodów, przychodów lub zysków pochodzących z aktywności handlowej Klienta na platformie transakcyjnej.

7.2. W przypadku okoliczności określonych w punktach 7.3 i 7.4, przyjmujemy odpowiedzialność wobec Klienta w razie poniesienia przez niego straty bezpośrednio w wyniku naruszenia przez nas niniejszej Umowy lub bezpośrednio w wyniku zaniedbania, oszustwa lub celowego działania z naszej strony.

7.3. Z zastrzeżeniem punktu 7.5, nie ponosimy odpowiedzialności za straty, które wynikają z nieprzestrzegania przez nas postanowień niniejszej Umowy mieszczących się w następujących kategoriach:

7.3.1. utrata przychodów lub dochodów;

7.3.2. strata w działalności;

7.3.3. utrata zysków;

7.3.4. utrata przewidywanych oszczędności;

7.3.5. utrata danych; lub

7.3.6. utrata czasu zarządzania lub czasu biurowego.

7.4. Z zastrzeżeniem punktu 7.5, nie ponosimy odpowiedzialności za:

7.4.1. zdarzenie określone w punkcie 25 „Siła wyższa”;

7.4.2. niewypełnienie zobowiązań jakiegokolwiek kontrahenta, brokera pośredniczącego, banku, powiernika, rynku lub operatora rynku, maklera giełdowego, izby rozliczeniowej, depozytariusza lub innej strony trzeciej, z którą Klient prowadzi interesy;

7.4.3. zmiany warunków handlowych na danej giełdzie papierów wartościowych lub rynku walutowym;

7.4.4. awarię systemów transakcyjnych, oprogramowania lub usług świadczonych przez strony trzecie;

7.4.5. wyraźny błąd faktyczny w danej wycenie w stopniu w jakim błędowi nie można było zapobiec w wyniku zachowania przez nas należytej staranności i umiejętności;

7.4.6. nieprawidłowe złożenie przez Klienta Zamówienia, przerwanie połączenia lub awarię środków komunikacji; oraz

7.4.7. wystąpienie przejściowych problemów technicznych lub okoliczności, które uniemożliwiają przeprowadzenie transakcji na danym rynku i przygotowanie wyceny, chyba że zostały spowodowane naruszeniem postanowień niniejszej Umowy, zaniedbaniem lub umyślnym działaniem z naszej strony.

7.5. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie wyłącza ani nie ogranicza obowiązków i odpowiedzialności jakie możemy ponosić wobec Klienta za:

7.5.1. śmierć lub uszkodzenie ciała spowodowane zaniedbaniem z naszej strony;

7.5.2. oszustwo lub świadome wprowadzenie w błąd; lub

7.5.3. zobowiązanie, którego nie można wykluczyć na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub Regulaminu FCA.

7.6. Klient zobowiązuje się pokryć koszty wszelkich strat, które możemy ponieść w wyniku naruszenia przepisów niniejszej Umowy przez Klienta. Jednak Klient nie będzie zobowiązany do zwrotu kosztów, jeśli Trading 212 lub strona trzecia ponosi winę za poniesioną stratę. Podejmiemy odpowiednie kroki w celu zminimalizowania naszych strat w każdej sytuacji, w której Klient jest zobowiązany do zwrotu kosztów na naszą rzecz.

8. Handel z opóźnieniem

8.1. W przypadku gdy naszym zdaniem Klient nieuczciwie wykorzystuje opóźnienie w Platformie transakcyjnej, możemy według własnego uznania unieważnić wszystkie Zamówienia i zwrócić Klientowi tylko te środki, które zostały zdeponowane z potrąceniem wszelkich wcześniejszych wypłat, a następnie zamknąć Konto Klienta.

8.2. Rozpoznajemy taki handel po dużej liczbie transakcji, które są otwierane i zamykane w ciągu niezwykle krótkiego czasu w porównaniu do „przeciętnego” klienta, z nieproporcjonalną liczbą Zamówień złożonych korzystnie pomiędzy ceną handlu i ceną rynku bazowego, zamiast „losowej dystrybucji", której można by się spodziewać, gdy Platforma transakcyjna jest używana „uczciwie”.

9. Margines i rozliczenia

9.1. Dla każdej pozycji otwartej blokujemy część środków wpłaconych przez Klienta jako zabezpieczenie. Środki te są znane jako „margines” i Klient nie może ich wypłacać. Informacja o bieżących poziomach marginesów jest dostępna na naszej Stronie internetowej, jak również w Tabeli warunków i opłat.

9.2. Klient powinien przez cały czas utrzymywać odpowiedni poziom marginesu, jak wskazano w punkcie 9.1., i wymagamy, aby samodzielnie monitorował zgodność marginesu, a także niezwłocznie go uzupełnił, gdy ten spadnie poniżej wymaganego minimum.

9.3. W przypadku gdy Klient nie będzie w stanie dostarczyć wymaganego marginesu, jak opisano w punkcie 9.1. (tj. jeżeli całość salda Konta spadnie poniżej wymaganego minimalnego marginesu), niezwłocznie poinformujemy o tym fakcie Klienta za pośrednictwem Platformy transakcyjnej, która zapewnia dostęp do jego Konta, jak również za pośrednictwem automatycznie wygenerowanej wiadomości e-mail.

9.4. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ze względu na otrzymaną informację, zgodnie z punktem 9.3., możemy zamknąć otwarte pozycje po bieżącej cenie rynkowej bez konieczności uprzedniego informowania Klienta w celu zapobiegnięcia poniesienia przez Klienta straty, która przewyższałaby wysokość środków zdeponowanych na jego Koncie. Na mocy niniejszej Umowy Klient wyraża zgodę na poziomy cen transakcji po zamknięciu pozycji. Klient otrzymuje natychmiastowe powiadomienie lub automatyczną wiadomość e-mail o jego zamkniętych pozycjach za pośrednictwem Platformy transakcyjnej, która daje dostęp do salda Konta.

9.5. Środki jakie opisano w punkcie 9.4. winny zostać użyte, gdy spadek środków przekracza 50% wymaganego marginesu, a wszystkie otwarte pozycje Klienta zostaną zamknięte pojedynczo lub równocześnie.

9.6. W przypadku braku marginesu procedury i działania opisane w punktach 9.4. i 9.5. są automatycznie ustawiane w Platformie transakcyjnej i aktywowane bez działania człowieka.

9.7. Procedury i działania opisane w punktach 9.4. i 9.5. są podejmowane w celu ochrony Klienta przed doprowadzeniem do dużych strat, które wyrażone byłyby ujemnym saldem konta. W ten sposób Klient unika powstania dodatkowych zobowiązań, które przekraczałyby środki jakie posiada na swoim Koncie.

9.8. Klient ma prawo do wypłaty środków pieniężnych ze swojego Konta do wysokości wolnych środków na tym Koncie. Wypłacanie środków na rzecz stron trzecich jest zabronione. Depozyty bankowe od stron trzecich na Konto Klienta są również zabronione. Klient ma prawo do transferu środków na nasze konta bankowe jedynie po podpisaniu umowy z nami oraz otrzymaniu nazwy użytkownika i hasła dostępu do Platformy transakcyjnej.

10. Instrukcje i komunikacja

10.1. Klient składa Zamówienia za pośrednictwem Platformy transakcyjnej, po zalogowaniu się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła.

10.2. Klient może także składać Zamówienia przez telefon pod numerami przekazanymi przez nas, po potwierdzeniu swojej tożsamości, podając swoje imię i nazwisko oraz nazwę użytkownika.

10.3. Klient wyraża zgodę na możliwość nagrywania przez Spółkę wszystkich prowadzonych z nim rozmów telefonicznych i / lub innych form komunikacji pomiędzy umawiającymi się Stronami, oraz do wykorzystywania tych nagrań lub transkrypcji rozmów, jak również wszelkiego rodzaju e-maili, wiadomości wysłanych za pośrednictwem czatu lub innych rodzajów komunikatów wysłanych do nas przez Klienta za pośrednictwem platformy transakcyjnej lub w inny sposób, do celów treningowych, do zbadania wszelkich skarg składanych przez Klienta lub jakichkolwiek innych celów prawnych i regulacyjnych, w tym jako dowód w sporze lub spodziewanym sporze między Spółką a Klientem. Zapisy wszystkich rozmów telefonicznych będą przechowywane przez okres określony wymogami obowiązującego prawa. Na żądanie Klienta, w rozsądnym terminie, zostaną dostarczone kopie takich nagrań.

11. Zawieranie transakcji: Rodzaje Zamówień

11.1. Transakcje między Stronami są dokonywane za pomocą środków komunikacji określonych w punkcie 10.

11.2. Dla każdej transakcji Klient otrzymuje wycenę z Platformy transakcyjnej lub telefonicznie. Wycena jest aktualna tylko do momentu zastąpienia jej przez nową, co nastąpi automatycznie na Platformie transakcyjnej. W przypadku złożenia Zamówienia przez telefon Klient powinien skontaktować się z nami niezwłocznie, aby otrzymać aktualną wycenę zanim złoży zamówienie Zamówienia.

11.3. Trading 212 i Klient nie mogą zrezygnować z realizacji Zamówienia, jeśli zostało ono zrealizowane za obowiązującą cenę i po potwierdzeniu przez Klienta, że chce „kupić” lub „sprzedać” odpowiednią ilość danego instrumentu.

11.4. Jesteśmy zobowiązani podać dwie ceny dla każdego instrumentu za pośrednictwem Platformy transakcyjnej lub przez telefon: cenę „KUP” i cenę „SPRZEDAJ”. Klient kupuje za cenę „KUP” i sprzedaje za cenę „SPRZEDAJ”.

11.5. Klient może złożyć następujące rodzaje Zamówień:

11.5.1. „Zamówienie rynkowe” – to zamówienie jest realizowane natychmiast po aktualnej cenie rynkowej. Jeśli ma miejsce zmiana ceny rynkowej przed realizacją, wówczas:

11.5.1.1 Zamówienie Klienta zostanie zrealizowane automatycznie po lepszej cenie, jeśli zmiana ceny jest korzystna dla Klienta.

11.5.1.2 Klient otrzyma wycenę wtórną z nową ceną, jeśli zmiana ceny jest niekorzystna dla Klienta.

11.5.2 „Zamówienie powiązane” – zamówienie zostanie zrealizowane, jeśli cena rynkowa osiąga cenę określoną w zamówieniu. Zamówienie to jest powiązane z pozycją otwartą. Jeśli pozycja otwarta zostaje zamknięta, wówczas zamówienie powiązane zostanie automatycznie anulowane. W godzinach dostępności rynku Zamówienie powiązane zostanie zrealizowane po określonej cenie. Zamówienie powiązane może zostać zrealizowane w innej cenie po otwarciu rynku. Istnieją 3 rodzaje zamówień powiązanych:

11.5.2.1 Zamówienie „Stop Loss” – służy do zamknięcia otwartej pozycji z pewną stratą. Platforma może pokazywać Klientowi stratę docelową w walucie konta. Informacja ta ma charakter orientacyjny i nie jest gwarantowana.

11.5.2.2 „Take Profit”– służy do zamknięcia otwartych pozycji z pewnym zyskiem. Platforma może pokazać Klientowi zysk docelowy w walucie konta. Informacja ta ma charakter orientacyjny i nie jest gwarantowana.

11.5.2.3 „Trailing Stop” – zamówienie Stop Loss, w którym określona cena może podążać w pewnej odległości za ceną rynkową.

11.5.3 „Zamówienie wejścia” – zamówienie to zostanie zrealizowane, jeżeli cena rynkowa osiągnie cenę określoną w zamówieniu. Zamówienie wejścia jest wykorzystywane do otwarcia nowej pozycji lub zmodyfikowania istniejącej pozycji otwartej. Cena realizacji Zamówienie wejścia nie jest gwarantowana. Zamówienie to może być zrealizowane w innej cenie szczególnie, gdy rynek jest niestabilny lub nie jest płynny. Istnieją 3 rodzaje Zamówień wejścia:

11.5.3.1 Zamówienie „Limit/Zatrzymanie” - jest to zamówienie “Limitu” lub zamówienie “Zatrzymania”. Platforma transakcyjna automatycznie ustala rodzaj zamówienia, zgodnie z aktualną ceną rynkową i ustaloną ceną.

11.5.3.2 Zamówienie „OCO” lub „Jedno anuluje drugie” - to kombinacja dwóch Zamówień wejścia, gdzie zrealizowanie jednego z nich powoduje automatyczne anulowanie drugiego.

11.5.3.3 Zamówienie „Jeżeli/To” - to kombinacja jednego Zamówienia wejścia, zwanego „Zamówieniem Jeżeli” oraz jednego lub dwóch Zamówień powiązanych zwanych „Zamówieniami To”. Realizacja „Zamówień Jeżeli” aktywuje „Zamówienie To”. W przypadku gdy istnieje różnica cen, a cena realizacji „Zamówień Jeżeli” będzie poza granicami ceny „Zamówień To”, wówczas zamówienie „Jeżeli/To” zostanie anulowane przez platformę.

12. Środki pieniężne Klienta

12.1. Wszelkie środki pieniężne, które przechowujemy na rzecz Klienta są przechowywane jako środki pieniężne Klienta zgodnie z postanowieniami Regulaminu FCA dotyczącymi środków pieniężnych Klienta. Możemy przekazać środki pieniężne przechowywane dla lub otrzymywane od Klienta na rzecz strony trzeciej (takiej jak makler giełdowy lub broker pośredniczący, kontrahent pozagiełdowy lub agent rozliczeniowy) w celu przechowywania lub kontroli dla dokonania transakcji za pośrednictwem lub z tą stroną lub aby wywiązać się ze swojego zobowiązania do zapewnienia zabezpieczenia (na przykład wymogu marginesu) w odniesieniu do transakcji. Jeśli taka strona znajduje się poza Wielką Brytanią, mający zastosowanie system prawny i regulacyjny będzie się różnił od tego w Wielkiej Brytanii, a jeżeli taka strona nie wywiąże się ze swoich zobowiązań, środki pieniężne Klienta mogą być traktowane inaczej w odniesieniu do pozycji, które miałyby zastosowanie, gdyby środki pieniężne Klienta pozostały w Wielkiej Brytanii.

12.2. Nie wypłacamy żadnych odsetek związanych ze środkami pieniężnymi, które przechowujemy dla Klienta (innych niż Swapy stopy procentowej, jak określono w punkcie 13.4.).

12.3. Klient zgadza się, abyśmy zwolnili saldo konta z rachunku bankowego Klienta po okresie 6 lat, pod warunkiem, że na tym koncie nie miało miejsca żadne działanie w tym okresie i że Klient nie rościł prawa do salda przez 28 dni po otrzymaniu od nas zawiadomienia o takim zamiarze. W tym przypadku przygotujemy i zachowamy dokumenty dotyczące salda, które jest zwalniane z rachunku bankowego Klienta. Zobowiązujemy się również do zaspokojenia zasadnego roszczenia wobec zwolnionego salda Klienta.

13. Opłaty

13.1. Klient pokrywa opłaty i/lub prowizje Trading 212, które zostały szczegółowo określone w Tabeli warunków i opłat mogących być od czasu do czasu zmieniane w drodze pisemnego zawiadomienia Klienta przez Trading 212. Opłaty będą odnotowywane i wskazywane na potwierdzeniach i rachunkach miesięcznych.

13.2. Tabela warunków i opłat przedstawia szczegóły ustaleń, które wiążą się z płatnością lub otrzymaniem przez nas wszelkich opłat lub korzyści niepieniężnych na rzecz lub od strony innej niż Klient w związku z Usługami świadczonymi przez nas na mocy niniejszej Umowy. Szczegóły tych ustaleń zostaną ujawnione Klientowi tak szybko, jak to będzie możliwe po otrzymaniu przez nas pisemnego żądania takiego ujawnienia.

13.3. Klient jest odpowiedzialny za uiszczanie wszelkich opłat, prowizji za przelewy, opłat rejestracyjnych, podatków, ceł i innych zobowiązań podatkowych oraz wszelkich innych zobowiązań i kosztów odpowiednio płatnych lub poniesionych przez nas na mocy niniejszej Umowy. Nasza polityka ma na celu przekazanie klientom opłat pobieranych przez naszych agentów za księgowanie wpłat. Opłata za wypłaty pieniędzy z konta nie będzie pobierana.

13.4. Za każdy dzień kiedy Klient ma otwartą pozycję powinien zapłacić lub otrzymać Swap stopy procentowej, jak określono w Tabeli warunków i opłat.

13.5. Wszelkie opłaty i koszty płatne przez Klienta są pobierane z konta Klienta, a jeśli Swap stopy procentowej jest pozytywny, zostanie on przelany na konto Klienta.

13.6. Zastrzegamy sobie prawo do obciążenia Twojego konta opłatą za brak aktywności należną za utrzymywanie, administrację i zarządzanie zgodnością z przepisami nieaktywnego konta bez wcześniejszego powiadomienia i według własnego uznania.

13.7. Opłata za brak aktywności może stać się wymagana w przypadku, gdy przez okres co najmniej sześciu kolejnych miesięcy (180 dni) na Twoim koncie nie ma wygenerowanych transakcji. Wynika ona z faktu, że Trading 212 stale świadczy usługi umożliwiające handel CFD na Twoją rzecz, niezależnie od tego, czy faktycznie z nich korzystasz.

13.8. Wysokość opłaty za brak aktywności została podana w zakładce „Warunki i opłaty” dostępnej na naszej stronie i jest ona pobierana po upływie każdej sześciomiesięcznej nieaktywności. Niniejszym zgadzasz się ponosić odpowiedzialność i dokonywać terminowej opłaty za nieaktywność oraz na potrącenie tej kwoty ze środków pieniężnych przechowywanych na rachunku prowadzonym przez nas w Twoim imieniu.

13.9. Jeśli saldo Twojego konta wynosi zero lub stanie się ono zerowe bądź ujemne w wyniku zastosowania opłaty za brak aktywności, pobierzemy jedynie taką część opłaty, która wyrówna saldo konta do zera.

14. Raportowanie

14.1. Wysyłamy Klientowi potwierdzenie każdego Zamówienia w terminie wymaganym Regulaminem FCA (zazwyczaj w ciągu jednego (1) Dnia roboczego po realizacji Zamówienia). Wysyłamy takie potwierdzenie drogą elektroniczną, w tym za pośrednictwem Platformy transakcyjnej lub wiadomości e-mail. Każdego Dnia roboczego przekazujemy Klientowi rachunek w czasie rzeczywistym oraz potwierdzenie transakcji Klienta za pośrednictwem Platformy transakcyjnej, która daje Klientowi dostęp do jego salda Konta. Przesyłamy Klientowi wiadomość e-mail z jego rachunkiem Konta zgodnie z wymogami FCA. Pomiar wyników nie będzie udostępniany inaczej niż po specjalnym uzgodnieniu. Rachunek będzie zawierać szczegóły dotyczące zawartości i wartości Konta Klienta i pozycji otwartych oraz inne informacje, jakie mogą zostać od czasu do czasu uzgodnione przez Strony lub ujawnienie których jest wymagane zgodnie z Regulaminem FCA.

14.2. Klient musi sprawdzać swoje rachunki, które od nas otrzymuje. Każde potwierdzenie lub rachunek konta lub jakiekolwiek zaświadczenie przez nas wydane w odniesieniu do każdej transakcji lub innych kwestii jest ostateczne i wiążące dla Klienta, chyba że otrzymamy pisemny sprzeciw w ciągu jednego dnia roboczego od rzeczywistej lub uznanej daty dostawy.

14.3. W przypadku, gdy Spółka, zgodnie z obowiązującym prawem, jest zobowiązana do zgłoszenia transakcji Klienta do Urzędu ds. Prowadzenia Operacji Finansowych (FCA) lub innej określonej prawnie instytucji, Klient jest zobowiązany dostarczyć swój numer PESEL lub inne wymagane informacje, w celu dokonania jego identyfikacji i przed złożeniem zamówienia za pośrednictwem platformy transakcyjnej.

15. Handel kontraktami na różnicę (CFD) dla par walutowych i kryptowalut

Kontrakt różnicy kursowej (CFD) to pochodny instrument finansowy, utworzony na bazie akcji, indeksów, kryptowalut, kontraktów terminowych typu futures lub innych instrumentów finansowych (zwanych instrumentami bazowymi). Kontrakty różnicy kursowej zostały stworzone, aby pozwolić Klientowi na spekulację w odniesieniu do cen akcji, indeksów, kryptowalut, kontraktów terminowych typu futures lub innych instrumentów finansowych, bez dokonywania fizycznego zakupu danego instrumentu bazowego.

15.1. Cena pary walutowej ukazuje kurs wymiany dwóch walut, którymi się handluje. Zakupienie pary walutowej oznacza zakupienie pierwszej waluty z pary i sprzedaż drugiej. Sprzedaż pary walutowej oznacza sprzedaż pierwszej z walut i zakupienie drugiej. Transakcje parami walutowymi nie obejmują faktycznej dostawy waluty. Handel odbywa się wyłącznie w celach spekulacyjnych.

15.2. Klient przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że ceny Par walutowych są wskazane przez Platformę transakcyjną i mogą wystąpić w nich minimalne różnice względem cen notowanych przez innych pośredników inwestycyjnych.

15.3. Zyski i straty generowane przez handel parą walutową oblicza się zawsze w drugiej walucie z pary. Na przykład: jeśli Klient dokonuje transakcji EUR/USD, wówczas generuje zyski lub straty w dolarach amerykańskich.

15.4. Wszystkie transakcje parami walut powinny być dokonywane zgodnie z punktem 11, za pomocą metod komunikacji określonych w punkcie 10.

15.5. Możemy, według własnego uznania, wskazać Strefy cen zakazanych, w których Klient nie może umieszczać Zamówień oczekujących. Zazwyczaj są to ceny, które są zbyt bliskie lub zbyt dalekie cenom rynkowym instrumentu.

16. Handel kontraktami na różnicę (CFD) dla Akcji i Indeksów

16.1. Kontrakt na różnicę dla Akcji i Indeksów umożliwia Klientowi spekulowanie ceną danej akcji lub indeksu bez konieczności fizycznego zakupienia lub sprzedaży instrumentu. Zakup kontraktów na różnicę (CFD) dla akcji nie czyni z Klienta akcjonariusza danej spółki. Klient nie będzie miał praw głosu lub praw likwidacji.

16.2. Handlując kontraktami CFD Klient i Trading 212 wyraźnie zgadzają się na następujące warunki:

16.2.1. żadna ze Stron nie będzie nabywać fizycznie instrumentu bazowego zakupionego w formie kontraktu CFD; oraz

16.2.2. żadna ze Stron nie jest zobowiązana do zakupu, sprzedaży lub dostarczenia odpowiedniego instrumentu bazowego będącego przedmiotem obrotu jako kontrakt CFD.

16.3. Ceny, odsetki i prowizje

16.3.1. Cena kontraktu CFD zmienia się codziennie i jest zbliżona lub równa cenie wymiany odpowiedniego instrumentu bazowego (Akcji, Indeksu lub Kontraktu futures).

16.3.2. Aby handlować kontraktami CFD Klient musi posiadać wystarczająca ilość środków pieniężnych na Koncie, zgodnie z Tabelą warunków i opłat. Wymagania punktów 9.2 i 9.4 mają zastosowanie do wszystkich otwartych pozycji.

16.3.3. Po otwarciu przez Klienta pozycji długiej zapłaci on ze swojego Konta odsetki za każdy dzień gdy pozycja ta jest otwarta, zgodnie z Tabelą warunków i opłat.

16.3.4. Po otwarciu przez Klienta pozycji krótkiej, na jego Konto wpływają odsetki za każdy dzień, gdy pozycja ta jest otwarta, zgodnie z Tabelą warunków i opłat.

16.3.5. Konto Klienta zostanie obciążone kosztami wykonania każdej transakcji kontraktami CFD, zgodnie z Tabelą warunków i opłat.

16.3.6. Wypłata dywidend dla Akcji, które są oparte na CFD:
a) w przypadku gdy Klient posiada pozycję długą na ten konkretny CFD, zgadza się on na otrzymanie 100% dywidendy netto na jego konto. Wypłata dywidend może być wykonana jedynie w dniu określonym przez emitenta;
b) w przypadku gdy Klient posiada pozycję krótką na ten konkretny CFD, zapłaci on ze swojego konta 100% dywidendy brutto.

16.4. Jeżeli spółka dzieli lub scala swoje Akcje lub prawa emitenta lub jest przedmiotem wszelkich innych działań korporacyjnych, Klient winien zostać o tym fakcie poinformowany, a także wyraża zgodę na to, że ilość i cena kontraktów CFD w pozycji Klienta może zostać zwiększona lub zmniejszona.

16.5. Jeżeli spółka bankrutuje lub zostaje wykluczona z obrotu odpowiedniej giełdy papierów wartościowych, Klient powinien zostać poinformowany, że jego pozycje na CFD tej spółki zostaną zamknięte oraz wyraża zgodę na cenę zamknięcia.

16.6. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania korekt środków pieniężnych lub innych w przypadku wahań indeksu bazowego wynikających z dywidend lub innych czynności korporacyjnych, w zakresie w jakim uważamy, że takie korekty są sprawiedliwe i rozsądne. Niektóre przykłady zostały podane poniżej (lista nie jest wyczerpująca):

16.6.1 ogłoszenie, że dana akcja zostanie usunięta lub dodana do indeksu;

16.6.2 zmiana sposobu obliczania indeksu;

16.6.3 akcja w indeksie wypłaca dywidendy.

16.7. Możemy, według własnego uznania, zmienić poziom zabezpieczenia dla dowolnego instrumentu, a także możemy zażądać od Klienta dodatkowych środków pieniężnych.

17. Handel kontraktami na różnicę (CFD) dla Kontraktów terminowych

17.1. Punkty 16.2 do 16.3.5 mają zastosowanie do handlu kontraktami CFD dla Kontraktów terminowych.

17.2. Każdy Kontrakt futures jest przedmiotem obrotu przez określony okres czasu. Data ważności jest zawarta w nazwie kontraktu terminowego (np. Oil-19Jul13).

17.3. Klient wyraża zgodę na to, aby jego pozycja została automatycznie zamknięta w dniu wygaśnięcia ważności odpowiedniego Kontraktu terminowego.

17.4. Klient wyraża zgodę na ceny, po których jego pozycje zostaną zamknięte w dniu wygaśnięcia ważności odpowiedniego Kontraktu terminowego.

18. Handel kontraktami na różnicę (CFD) dla Złota i Srebra

18.1. Handel kontraktami CFD dla Złota i Srebra jest oparty na cenach spotowych i nie obejmuje rzeczywistej dostawy ilości, która została zakupiona lub sprzedana.

18.2. Podczas handlu kontraktami CFD dla Złota i Srebra, cena metali szlachetnych wskazuje na proporcję, w jakiej odbywa się ich handel w stosunku do innych walut.

18.3. Klient potwierdza, że ceny kontraktów CFD dla Złota i Srebra są wskazywane za pośrednictwem Platformy transakcyjnej i mogą różnić się od cen minimalnych innych pośredników inwestycyjnych.

18.4. Handel kontraktami CFD dla Złota i Srebra jest prowadzony w sposób określony w punkcie 11, za pomocą metod komunikacji określonych w punkcie 10 powyżej.

18.5. Możemy, według własnego uznania, wskazać Strefy cen zakazanych, w których Klient nie może umieszczać Zamówień oczekujących. Zazwyczaj są to ceny, które są zbyt bliskie lub zbyt dalekie cenom rynkowym instrumentu.

19. Rozpoczęcie, czas trwania i rozwiązanie Umowy

19.1. Niniejsza Umowa wchodzi w życie w dniu, w którym Klient zaakceptuje niniejsze warunki na naszej Stronie internetowej lub w inny sposób wskazuje swoją akceptację na piśmie (w tym w wiadomości e-mail). Niniejsza Umowa obowiązuje do jej rozwiązania zgodnie z punktem 19.2.

19.2. Niniejsza Umowa może zostać rozwiązana:

19.2.1. za pisemnym porozumieniem obu Stron; lub

19.2.2. przez jedną ze Stron z zachowaniem czternastodniowego (14) okresu wypowiedzenia w formie pisemnej. W przypadku gdy Klient ma otwarte pozycje, mamy prawo je zamknąć.

19.3. Każda ze Stron może wypowiedzieć całość lub dowolną część niniejszej Umowy niezwłocznie po złożeniu pisemnego zawiadomienia, jeżeli:

19.3.1. Klient narusza jakiekolwiek zobowiązania wynikające z niniejszej Umowy;

19.3.2. mają miejsce zdarzenia opisane w punkcie 25 „Siła wyższa”;

19.3.3. podejrzewamy, że Klient może być zaangażowany w oszustwa związane z kartami kredytowymi, pranie brudnych pieniędzy, finansowanie terroryzmu i/lub wszelkie istotne formy zachowań przestępczych.

19.4. Zastrzegamy sobie prawo do zawieszenia części lub całości Usług bez uprzedniego zawiadomienia w przypadku podejrzeń o nadużycia na rynku. W takich sytuacjach zastrzegamy sobie prawo do odmówienia realizacji zamówień Klienta i anulowania wszystkich transakcji handlowych, nawet jeśli zostały już przez nas zatwierdzone. W tym przypadku zastrzegamy sobie prawo do niewypłacenia kwoty zaksięgowanej na koncie Klienta w wyniku takich transakcji. W powyższych przypadkach nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek straty poniesione przez Klienta.

20. Potwierdzenia Klienta

20.1. Klient gwarantuje, oświadcza i zobowiązuje się wobec nas, że:

20.1.1. wszystkie informacje, które nam dostarcza są kompletne, prawdziwe, rzetelne i nie wprowadzają w błąd w jakimkolwiek istotnym zakresie;

20.1.2. Klient zawiera niniejszą Umowę jako zleceniodawca, a nie jako agent lub przedstawiciel innej strony;

20.1.3. Klient nie jest pozbawiony zdolności do czynności prawnych w odniesieniu do i nie podlega żadnemu uregulowaniu prawnemu, które uniemożliwia mu realizację niniejszej Umowy oraz że nie jest pracownikiem wyższego szczebla, menadżerem, dyrektorem, członkiem zarządu itp., na jakimkolwiek rynku regulowanym i/lub w spółce, której akcje są przedmiotem obrotu na takim rynku;

20.1.4. Klient uzyskał wszystkie niezbędne pozwolenia i jest upoważniony do zawarcia niniejszej Umowy;

20.1.5. Klient przestrzega wszystkich przepisów ustawowych i wykonawczych, którym podlega, w tym między innymi lokalnym przepisom finansowym i podatkowym; oraz

20.1.6. Klient nie będzie działać w sposób, inny niż w normalnym toku działalności, lub próbować manipulować odpowiednim rynkiem finansowym i/lub platformą transakcyjną, w tym, ale nie tylko, zawierać transakcji, które mogą zostać zakwalifikowane jako:

20.1.6.1. nadużycie rynkowe (na przykład handel informacją wewnętrzną lub nadużycie z wykorzystaniem informacji poufnej) lub stosowania innych podobnych praktyk, które mogą zostać zakwalifikowane jako nadużycie rynkowe;

20.1.6.2. skalpowanie;

20.1.6.3. praktyki uzgodnione z osobą trzecią lub podobne nadużycia lub próby manipulacji z wykorzystaniem platformy transakcyjnej;

20.1.6.4. nadużycie na platformie transakcyjnej, manipulowanie ceną lub manipulowanie czasem i inne podobne praktyki.

20.2. Klient składa potwierdzenia określone w punkcie 20.1 w dniu zawarcia niniejszej Umowy i uznaje się, że są powtarzane każdego dnia niniejszej Umowy z pełną mocą i skutecznością. W przypadku jakiegokolwiek nadużycia, Firma będzie miała prawo do anulowania każdego zlecenia, wykonanego z naruszeniem pkt. 20.1, zamknięcia konta Klienta i rozwiązania niniejszej Umowy. W takim przypadku Firma nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody poniesione przez Klienta.

20.3. Klient ma obowiązek niezwłocznie nas poinformować na piśmie o wszelkich istotnych zmianach w informacjach, które Klient nam przekazał w swoim oryginalnym formularzu zgłoszeniowym, takich jak zmiany w danych kontaktowych lub jakichkolwiek negatywnych kwestiach oraz o zmianach odnoszących się do jego sytuacji finansowej.

21. Ostrzeżenia o ryzyku

21.1. Przed rozpoczęciem handlu kontraktami różnic kursowych (CFD) Klient musi być w pełni świadomy związanego z tym ryzyka. Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków dzięki dźwigni finansowej. Jesteśmy zobowiązani przepisami prawnymi do powiadamiania klientów o procentowo stratnych klientach detalicznych handlujących kontraktami CFD z nami w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Powyższe informację zostaną udostępnione na naszej stronie internetowej: www.trading212.com. Należy upewnić się, że wiesz jak CFD działa i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy. Zawierając niniejszą Umowę, Klient zgadza się, aby Trading 212 przedstawiła mu opis niektórych rodzajów ryzyka związanych z handlem kontraktami różnic kursowych (CFD) na stronie internetowej Firmy oraz w powiadomieniu o ujawnieniu ryzyka

21.2. Jeśli Klient nie ma dostępu do Internetu i nie może uzyskać dostępu do Strony, należy poinformować o tym fakcie zespół obsługi klienta. Na życzenie Klienta dostarczamy mu dokument w wersji papierowej, który zawiera opis niektórych zagrożeń związanych z handlem kontraktami CFD.

21.3. Handel kontraktami CFD może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów ze względu na wysokie ryzyko i złożony charakter. Klient może stracić całą lub większą część swojej opłaty wstępnej i może być zobowiązany do wniesienia dodatkowych płatności. Klient jest odpowiedzialny za swoje decyzje dotyczące handlu. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości należy zasięgnąć niezależnej porady.

21.4. Handel kontraktami różnic kursowych (CFD) opiera się na ruchu cen (aprecjacja i deprecjacja) bazowych instrumentów finansowych. W związku z tym Klient narażony jest na ryzyko, podobne do ryzyka związanego z posiadaniem instrumentów bazowych, ale na większą skalę. Wartość bazowych instrumentów finansowych może wzrosnąć lub spaść. Ze względu na wykorzystanie mechanizmu dźwigni finansowej handel kontraktami różnic kursowych (CFD) wiąże się z wyższym stopniem ryzyka niż obrót zwykłymi akcjami i w związku z tym może nie być odpowiedni dla każdego.

21.5. Handel prowadzony przez Klienta na platformie transakcyjnej nie odbywa się na giełdzie ani żadnym rynku i w odniesieniu do niego nie stosuje się rozliczeń w centralnej izbie rozliczeniowej (domu clearingowym). Transakcje kontraktami różnic kursowych (CFD) są zawierane z Trading 212 jako partnerem handlowym Klienta.

22. Konflikty interesów i ujawniania informacji

22.1. Jesteśmy zobowiązani, zgodnie z Regulaminem FCA, do podjęcia wszelkich możliwych kroków w celu zidentyfikowania konfliktów interesów między nami a naszymi klientami lub między jednym klientem a drugim, które pojawiają się w związku ze świadczeniem usług inwestycyjnych. Przekażemy Klientowi swoją Politykę w zakresie konfliktów interesów w momencie podpisania Umowy z Klientem. Nasza Polityka w zakresie konfliktów interesów określa rodzaje rzeczywistych lub potencjalnych konfliktów interesów, które wpływają lub mogą wpływać na nasze usługi w ramach niniejszej Umowy i zapewnia szczegółowe informacje na temat zarządzania konfliktami.

22.2. Należy nas poinformować o wszelkich potencjalnych konfliktach mających wpływ na świadczenie przez nas Usług, o których Klient wie lub dowie się.

22.3. Możemy, bez uprzedniego skontaktowania się z Klientem, polecić transakcje lub świadczyć usługi w okolicznościach, w których mamy, bezpośrednio lub pośrednio, istotny interes lub relację wszelkiego rodzaju z inną stroną, która może wiązać się z potencjalnym konfliktem naszego zobowiązania wobec Klienta. Respektujemy organizacyjne i administracyjne ustalenia z myślą o podjęciu wszelkich stosownych kroków, aby zapobiec konfliktowi interesów stanowiących lub powodujących istotne ryzyko wystąpienia szkody dla interesów Klienta.

22.4. Zgodnie z zasadami FCA, nie jesteśmy zobowiązani do rozliczania się z Klientem z jakiegokolwiek zysku, prowizji, wynagrodzenia dokonanego lub otrzymanego z lub z powodu takich transakcji lub dowolnych połączonych transakcji, a nasze opłaty nie ulegają, żadnemu obniżeniu, chyba że uzgodniono inaczej.

23. Poufność

23.1. Obie strony zachowają w tajemnicy wszelkie informacje osobiste, biznesowe, finansowe oraz inne poufne informacje, które otrzymują od drugiej strony w wyniku świadczenia Usług na rzecz Klienta, oraz dołożą wszelkich starań, aby uniknąć ujawniania takich informacji, z zastrzeżeniem punktu 23.1.1.

23.1.1. Możemy ujawnić informacje o Kliencie w następujących okolicznościach:

23.1.2. dowolnemu organowi mającemu prawo do informacji o Kliencie (w tym dowolny organ ścigania lub organ podatkowy);

23.1.3. gdy jesteśmy zobowiązani do ujawnienia informacji na mocy każdego nakazu sądowego lub podobnego procesu;

23.1.4. gdy w inny sposób jesteśmy zobowiązani do ujawnienia lub zezwala na to prawo; lub

23.1.5. gdy jest to konieczne w celu świadczenia Usług na rzecz Klienta.

24. Due diligence i ochrona danych Klienta

24.1. Jesteśmy zobowiązani do identyfikacji i weryfikacji tożsamości klientów, zgodnie z Przepisami dotyczącymi przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy z 2017 r. i w pewnych okolicznościach, innych osób, takich jak dyrektorzy lub właściciele faktyczni, oraz stałego uaktualniania tych informacji. Klient wyraża zgodę na przeprowadzanie przez nas kontroli przy użyciu internetowych systemów weryfikacji elektronicznej lub innych baz danych, według własnego uznania. Możemy również przekazywać oficjalnym agencjom wszelkie informacje, które możemy pozyskać i które mogą budzić obawy dotyczące przestępstwa prania brudnych pieniędzy lub finansowania terroryzmu. Może na nas zostać nałożony zakaz powiadomienia Klienta o każdym zgłoszeniu, jakiego dokonujemy lub potwierdzenia lub zaprzeczenia, że dokonaliśmy takiego zgłoszenia. Jeśli dokonamy zgłoszenia do Krajowej Agencji ds. Przestępczości (National Crime Agency) lub analogicznego organu, może na nas zostać nałożony zakaz dalszego świadczeniu Usług na rzecz Klienta, podczas gdy władze będą prowadzić własne dochodzenia. Może na nas również zostać nałożony nakaz całko

Zacznij Handel Teraz

Icons/ic_chatCreated with Sketch.
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Ostrzeżenie o ryzyku
Icons/ic_arrow_downCreated with Sketch.
Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD, i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
80% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Powinieneś rozważyć, czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.